Fitxes sobre l’ús no sexista de la llengua

En general, en la redacció de textos —i sobretot en determinats tipus de textos com els que produeix l’Administració,  per exemple—, un aspecte que convé tenir present és l’ús no sexista de la llengua. A l’hora d’aplicar recursos per garantir usos no discriminatoris, poden aparèixer dubtes: quan és convenient fer servir les formes dobles, com ara el metge o metgessa de família? En quin tipus de text és adequat utilitzar les formes abreujades, com ara alcalde/essa?

Llegeix més »